تماس با ما
منوی دسته بندی

تجهیزات ایمنی

تجهیزات ایمنی

بسیاری از کارفرمایان، به وظایف اولیه خود در رابطه با فراهم نمودن تجهیزات ایمنی در محیط کار، آگاهی کافی ندارند. ایجاد محیط کار ایمن  از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان است. در چنین محیطی است که میتوان انتظار داشت کارکنان در راستای تولید بهره ور تلاش کنند.  از این رو تلاش در راستای حذف و کاهش خطرات به یكی از اولویت های سازمان های امروزی تبدیل شده است.

اما علیرغم تلاش های فراوانی که در این راستا صورت گرفته و میگیرد هیچگاه خطرات به طور کامل حذف نمیشوند و احتمال بروز حوادث همواره وجود دارد.

حذف یا کاهش خطرات با تجهیزات ایمنی

تجهیزات ایمنی

حذف یا کاهش خطرات به طور کلی در سه مرحله ” محل ایجاد “، ” مسیر انتقال ” و ” محل دریافت ” صورت میگیرد. تغییر در طراحی تجهیزات و فرآیندها ، جایگزینی مواد و روشهای مصرف. حفاظ گذاری و ایزوله کردن تجهیزات و … از جمله فعالیت ها در راستای مواجهه با خطرات در محیط کار هستند.

در این میان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین عامل کاهنده شدت اثرات حادثه به دنبال لحاظ کردن تدابیر حفاظتی مختلف اهمیت خاصی دارد.

انتخاب صحیح تجهیزات حفاظتی متناسب با نوع کار. استفاده درست از تجهیزات، مراقبت و نگهداری مناسب از جمله مواردی هستند که باید در برنامه های حفاظتی و پیشگیرانه هر سازمان در نظر گرفته شوند.

چرا باید از تجهیزات ایمنی استفاده کنیم؟

از آنجایی که در مواقعی, کنترل بخش مهمی از عوامل زیان آور شغلی (شامل عوامل شیمیایی، فیزیكی، مكانیكی و بیولوژیكی) در منبع تولید یا در مسیر انتقال امكان پذیر نیست. تنها راه حل باقی مانده تجهیز پرسنل به وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد خواهد بود.

وجود طیف وسیعی از خطرات شیمیایی، فیزیكی، بیولوژیكی و مكانیكی با خصوصیات خورندگی. برندگی، سمیت، سرطان زایی، سوزانندگی، جهش زایی و … در محیط های کاری می تواند سلامت شاغلین و حتی سایر افراد مجاور محیط های شغلی را به شدت مورد تهدید قرار دهد.

بنابراین به منظور حفظ منبع انسانی و هم چنین افزایش راندمان کار و بهره وری، شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات فوق از اهمیت بسزایی برخوردار است. وظایف یاد شده در فرهنگ ایمنی امروزی نه تنها کاری انسانی و در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود بلكه وظیفه قانونی نیز تلقی می شود.