پروژه ها

 • نصب و راه اندازی و بهره برداری از 56ایستگاه سنجش آلودگی هوا در تمام شهرستانها ایران (شامل بخش های محیط زیست شهر تهران(12 ایستگاه) ، قم، زنجان، سنندج (2 ایستگاه) ، همدان (5 ایستگاه) ، اهواز، بجنورد، خارک (3 ایستگاه)، زاهدان، ارومیه، بوشهر، ایلام پالایشگاه گاز، نفت پارس جنوبی و شرکت گاز (8 ایستگاه)، شرکت ایران شرکت کربن هوا کنترل کیفیت(5 ایستگاه)، کرمان، کرمانشاه، البرز(3 ایستگاه)، خوزستان (6 ایستگاه)
 • تامین قطعات یدکی، خدمات، تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه های کنترل آلودگی هوا برای شهرستانها مانند: بوشهر، سنندج، زاهدان، بجنورد، خارک، اهواز، پالایشگاه گاز ایلام و کرج.
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا برای همدان (در استان و شهرستان  1389-1390 و 1390-1391 مدل Ecotech  از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا برای استان کهگیلویه ( یاسوج و گچساران 1389-90،1390-91-92)
 • کالیبراسیون و نظارت کامل بر ایستگاه آلودگی هوا در غرب استان آذربایجان / ارومیه، خراسان شمالی، بجنورد، کردستان، سنندج، جزیره خارک، شرکت نفت فلات قاره ، کرمانشاه در 1389-1390
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با استان سیستان و بلوچستان / زاهدان 1390-91،1391-92 (مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با استان قم / قم در سال 1390 (مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با غرب استان آذربایجان / ارومیه 1390-9، 1391-1392(مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با تهران (12 ایستگاه) 1390-9، 1391-1392(مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با شرکت پالایش گاز ایلام 1390-1391(مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با البرز (12 ایستگاه) 1390-9، 1391-1392(مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با کرمانشاه 1390-1391(مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با شرکت پایانه نفتی ایران جزیره خارک (2 ایستگاه) 1391-1392. (مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با استان کرمان / زرند 1391-1392(مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با استان خراسان شمالی / بجنورد 1391-1392(مدل Ecotech از استرالیا)
 • قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه آلودگی هوا با خوزستان (6 ایستگاه) 1390-9، 1391-1392(مدل Ecotech از استرالیا)
 • تامین قطعات یدکی، خدمات، تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه های کنترل آلودگی هوا برای شهرستانها مانند بوشهر، سنندج، زاهدان، بجنورد، خارک، ایلام شرکت پالایشگاه گاز و کرج